Олон Улсын зөвлөлдөх уулзалтад хэлэлцүүлэх илтгэлийг сонгон шалгаруулна

A- A A+
Олон Улсын зөвлөлдөх уулзалтад хэлэлцүүлэх илтгэлийг сонгон шалгаруулна

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ХБНГУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ), "Азийн орнуудад хүртээмжтэй даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэхэд зохицуулалтын байгууллагын оролцоо" (MEFIN) хөтөлбөртэй хамтран  Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн олон улсын VII зөвлөлдөх уулзалтыг 2019 оны есдүгээр сарын 17-18-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулна. Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнөөс шалтгаалан цаг уурын тааламжгүй нөхцөл, түүний давтамж ихсэж байгаа нь бизнес эрхлэгчдийн хувьд томоохон эрсдэлийг бий болгоод байгаа бөгөөд энэхүү эрсдэлийн менежментийн нэг чухал арга хэрэгсэл нь даатгал юм. Олон улсын зөвлөлдөх уулзалт нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлийн даатгал (Climate risk insurance)-ын эрх зүйн орчин ба зохицуулалт, бизнес загвар, технологид суурилсан даатгал, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа сэдвийн хүрээнд явагдана. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлийн даатгалын бизнес загвар болон технологид суурилсан даатгалын салбар сэдэвт илтгэлийг 2019 оны наймдугаар сарын 23-ны өдрийн дотор daatgal@frc.mn хаягаар хүлээн авч, 2019 оны наймдугаар сарын 30-ны өдөр шалгаруулах бөгөөд шалгарсан илтгэлийг “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлийн даатгал” Олон Улсын VII зөвлөлдөх  уулзалтад хэлэлцүүлэх болно. Илтгэл нь 5 хуудсаас  хэтрэхгүй PDF хэлбэртэй байна гэж Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээллээ.