ЖУРМЫН ТӨСЛҮҮДЭД ОЛОН НИЙТЭЭС САНАЛ АВАХААР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

A- A A+
ЖУРМЫН ТӨСЛҮҮДЭД ОЛОН НИЙТЭЭС САНАЛ АВАХААР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

“Хөгжлийн банкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”, “Хөгжлийн бакнны активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулах, зарцуулах журам”-ын шинэчилсэн найруулгын төслийг олон нийтээр нийтээр хэлэлцүүлэхээр танилцуулж байна. Зохистой харьцааны зохицуулалттай холбоотой саналаа davaajav@mongolbank.mn, активын ангиллын зохицуулалттай холбоотой саналаа borkhuu@mongolbank.mn цахим хаягаар тус тус ирүүлнэ үү.

Журмын төслүүдтэй доорх холбоосоор танилцана уу.

“Хөгжлийн банкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”

“Хөгжлийн бакнны активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулах, зарцуулах журам”