Сүрьеэ өвчний шинж тэмдэг хэрхэн илэрдэг вэ

Сүрьеэ өвчний шинж тэмдэг хэрхэн илэрдэг вэ