Улсын хэмжээнд 4.09 сая баррель буюу 554,957 тонн газрын тос олборлоод байна

Улсын хэмжээнд 4.09 сая баррель буюу 554,957 тонн газрын тос олборлоод байна

Монгол Улсын хэмжээнд 2019 онд нийт 8.15 сая баррель /1.1 сая тонн/ газрын тос олборлон, экспортод гаргаж, газрын тосны орлогоос улсын төсөвт 335.6 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй. Энэ оны 07 дугаар сарын 31-ний байдлаар улсын хэмжээнд 4.09 сая баррель буюу 554,957 тонн газрын тос олборлож, 3.87 сая баррель буюу 525,300 тонн газрын тос экспортлож 134.34 тэрбум төгрөг (40%) -ийн орлого хуримтлуулаад байна. Газрын тосны бүтээгдэхүүний чиглэлээр: 2019 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 39 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байна. Үүнээс:

  • А-80    автобензин 37;
  • Аи-92  автобензин 42;
  • Дизелийн түлш      37;
  • ТС-1 онгоцны түлш 20хоногийн нөөцтэй байна.

1191.830 мянган тонн шатахуун импортоллоо. Бөөний үнийн хувьд "Мон-Петэкс" ХХК-ийн дизелийн түлш 20 төгрөг, Дархан-Уул аймагт Аи-92 автобензин 30-70 төгрөг, дизелийн түлш 20-40 төгрөгөөр тус бүр буурсан байна. Жижиглэнгийн үнийн өөрчлөлтийг орон нутаг дахь төлөөлөгчид болон компаниудын ирүүлсэн мэдээг үндэслэсэн бөгөөд мэдээнээс харахад 2019 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар үнэд өөрчлөлт ороогүй байна. Тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөн 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны  өдрийн байдлаар  Монгол Улсын хэмжээнд ашигт малтмалын  хайгуул, ашиглалтын  2889  тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр бүртгэлтэй байна.

  Тоо Хувь Гектар Хувь Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь
Нийт 2889 100% 7 809 756.84 100% 5.00%
Хайгуулын 1225 42.40% 6 215 218.31 79.6% 4.00%
Ашиглалтын 1664 57.6% 1 594 538.53 20.4% 1.0%

 

 
Хөдөлгөөн /2019.07.01-07.31 байдлаар/
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сунгах 18
Шинэ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 4
Барьцаалсныг бүртгэх 2
Бүхэлд нь буцааж өгөх 20
Бүхэлд нь шилжүүлэх 9
Хугацаа Дуусгавар болох 10
Цуцлагдсан 11

Эх сурвалж: УУХҮЯ